ﺳﻔﺎﺭﺕ ,زبان ,صديق دانش ,دانش مراجعه ,آموزشگاه زبان ,امتحان تاپيك ,آمادگي امتحان ,آمادگي امتحان تاپيك

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺎپﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺪﺍﺭﻙ :٢ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ -١٥ ﺩﻻﺭ پﻭﻝ -ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ٦ ﺭﻭﺯ ﺩﻱگﺭ ﺗﺎ چﻫﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ٢٤ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ٩ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ٣ ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ. ﺁﺩﺭﺱ ﺳﻔﺎﺭﺕ : ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺥ ﻭﻧﻚ -ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ -ﺥ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ -ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ﻏﺮﺑﻲ ٠٢١٨٨٠٥٤٩٠٠

راي تهيه كتاب هاي آمادگي امتحان تاپيك مقدماتي و پيشرفته به آموزشگاه زبان كره اي صديق دانش مراجعه كنيد.

كلاس هاي فشرده آموزش زبان كره اي براي آمادگي امتحان تاپيك سفارت به آموزشگاه زبان كره اي صديق دانش مراجعه شود.

منبع اصلی مطلب : آموزش زبان کره ای شهاب
برچسب ها : ﺳﻔﺎﺭﺕ ,زبان ,صديق دانش ,دانش مراجعه ,آموزشگاه زبان ,امتحان تاپيك ,آمادگي امتحان ,آمادگي امتحان تاپيك
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺎپﻳﻚ